NATJEČAJ ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME - DOKTOR MEDICINE – SPECIJALISTA OPĆE INTERNE MEDICINE

URBROJ: DA/DL 2176-128-02-384 /23.
Popovača, 25. siječnja 2023.

 

Na temelju članka 21. Statuta NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA objavljuje se

NATJEČAJ
za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme

1. DOKTOR MEDICINE – SPECIJALISTA OPĆE INTERNE MEDICINE – 1 izvršitelj

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Radni odnos zasniva se s probnim radom u zakonski predviđenom trajanju ovisno o stručnoj spremi.

Uvjeti natječaja:
- Završen medicinski fakultet
- Važeće odobrenje za samostalan rad
- Specijalistički ispit iz opće interne medicine

U dokumentaciji za natječaj potrebno je priložiti:
- Zamolbu sa kontakt podacima (e-mail adresa i broj telefona)
- Životopis
- Dokaz o državljanstvu
- Diplomu tražene stručne spreme
- Uvjerenje o položenom stručnom i specijalističkom ispitu iz opće interne medicine
- Važeće odobrenje za samostalan rad (licenca)
- Dokaz o radnom stažu ( elektronički zapis radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) ne starije
od 30 dana

Osiguran autobusni prijevoza na relaciji: Zagreb – Popovača – Zagreb.

Kandidati cjelokupnu dokumentaciju dostavljaju u preslici na hrvatskom jeziku.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadržava sve podatke, kontakt podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku natječaja.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17., 98/19.) uz prijavu na javni natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. rečenog Zakona, koji su navedeni na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.), uz prijavu na javni natječaj dužan su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s odredbom članka 48 f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.) uz prijavu na javni natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.

Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja o psihološkom testiranju i održavanju razgovora će biti obavješteni 3 dana prije održavanja putem web stranice Bolnice i e-mail adrese.

Odluka o odabiru kandidata donosi se temeljem mišljenja Povjerenstva o odabiru kandidata za radno mjesto doktor medicine – specijalista opće interne medicine, te se objavljuje na oglasnoj ploči i web stranici Bolnice.

Ponude s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u NEUROPSIHIJATRIJSKU BOLNICU DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, Jelengradska 1, 44317 Popovača, u roku od 8 dana od dana objave natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici Bolnice. Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici s naznakom «Za natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme – za doktora medicine – specijalista opće interne medicine».

Natječaj je objavljen u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na web stranici Bolnice dana 26. siječnja 2023. godine.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na web stranici Bolnice, zaključno sa 03. veljače 2023. godine.

Neuropsihijatrijska bolnica Dr.Ivan Barbot Popovača pridržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati ni jednog kandidata bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje ponuda po natječaju.

Napomena: Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka NPB DR.IVAN BARBOT POPOVAČA jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima previđenim Pravilnikom o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA.

   NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA
  DR.IVAN BARBOT POPOVAČA