Predsjednik Upravnog vijeća 
Danijel Sučija, dipl.ing.

Članovi upravnog vijeća
Ivan Crnac, struč.spec.oec.
Davor Kljakić, mag.ing.
Željko Hrabar, dr.med.spec.psih.
Jasmina Kovačević, dipl.med.techn.