NATJEČAJ ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME - MAGISTAR/A SOCIJALNOG RADA, MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR, FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR, VOZAČ, BRAVAR - VODOINSTALATER, SPREMAČICA, POMOĆNI RADNIK

URBROJ: DA/MP 2176-128-02-3905 /22.
Popovača, 1. prosinca 2022. godine

 

Na temelju članka 21. Statuta NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA i Suglasnosti Ministarstva zdravstva, KLASA:100-01/22-03/45, URBROJ:534-04-1-1/8-22-12 od 28. studenoga 2022. godine, objavljuje se

NATJEČAJ
za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme

1. MAGISTAR/A SOCIJALNOG RADA - 1 izvršitelj
2. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR – 6 izvršitelja
3. FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR – 1 izvršitelj
4. VOZAČ - 1 izvršitelj
5. BRAVAR - VODOINSTALATER – 1 izvršitelj
6. SPREMAČICA – 8 izvršitelja
7. POMOĆNI RADNIK – 4 izvršitelja

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Radni odnos zasniva se s probnim radom u zakonski predviđenom trajanju ovisno o stručnoj spremi.

Stručna sprema i ostali uvjeti:

Ad. 1. – VSS, sveučilišni preddiplomski i diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij socijalnog rada, položen stručni ispit, 1 godina radnog staža u struci, odobrenje za obavljanje djelatnosti socijalnog rada. Uz pisanu zamolbu na natječaj treba priložiti: životopis, presliku diplome, presliku odobrenja za obavljanje djelatnosti socijalnog rada, presliku domovnice ili elektronički zapis iz knjige državljana, potvrdu ili elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od mjesec dana.

Ad. 2. – SSS, završena srednja škola za medicinske sestre/tehničare opće njege, položen stručni ispit i 1 godina radnog staža u struci (ne odnosi se na kandidate koji su završili srednje obrazovanje u trajanju 5 godina), odobrenje za samostalan rad. Uz pisanu zamolbu na natječaj treba priložiti: životopis, presliku svjedodžbe, presliku odobrenja za samostalan rad, presliku domovnice ili elektronički zapis iz knjige državljana, potvrdu ili elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od mjesec dana.

Ad. 3. – SSS, završena srednja škola za fizioterapeutskog tehničara položen stručni ispit i 1 godina radnog staža u struci, odobrenje za samostalan rad. Uz pisanu zamolbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslika dokumenta kojim se traži završena tražena stručna sprema, presliku odobrenje za samostalan rad, presliku domovnice ili elektronički zapis iz knjige državljana, potvrdu ili elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od mjesec dana.

Ad. 4. – SSS, vozač motornih vozila, 1 godina radnog staža u struci
Uz pisanu zamolbu na natječaj treba priložiti: životopis, presliku svjedodžbe o završenoj spremi, presliku domovnice ili elektronički zapis iz knjige državljana, potvrdu ili elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od mjesec dana.

Ad. 5. – SSS, bravar – vodoinstalater, 1 godina radnog staža u struci
Uz pisanu zamolbu na natječaj treba priložiti: životopis, presliku svjedodžbe, presliku domovnice ili elektronički zapis iz knjige državljana, potvrdu ili elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od mjesec dana.

Ad. 6. NKV radnik, završena osnovna škola.
Uz pisanu zamolbu na natječaj treba priložiti: životopis, presliku svjedodžbe, presliku domovnice ili elektronički zapis iz knjige državljana, potvrdu ili elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od mjesec dana.

Ad. 7. NKV radnik, završena osnovna škola.
Uz pisanu zamolbu na natječaj treba priložiti: životopis, presliku svjedodžbe, presliku domovnice ili elektronički zapis iz knjige državljana, potvrdu ili elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od mjesec dana.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17., 98/19.) uz prijavu na javni natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. rečenog Zakona, koji su navedeni na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.), uz prijavu na javni natječaj dužan su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s odredbom članka 48 f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.) uz prijavu na javni natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.

Ponude s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u NEUROPSIHIJATRIJSKU BOLNICU DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, Jelengradska 1, 44317 Popovača, u roku od 10 dana od dana objave natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici Bolnice. Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici s naznakom «Za natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme – naziv radnog mjesta za koji se kandidat prijavljuje». O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje ponuda po natječaju.

   NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA
  DR.IVAN BARBOT POPOVAČA