N A T J E Č A J ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME I UPUĆIVANJE NA SPECIJALIZACIJU IZ PSIHIJATRIJE I OPĆE INTERNE MEDICINE

URBROJ: DA/DL 2176-128-02-3946/20.
Popovača, 24. studenog 2020.

Na temelju članka 21. Statuta NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, objavljuje se

 

N A T J E Č A J
za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme
i upućivanje na specijalizaciju

Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme i upućivanje na specijalizaciju iz:

- psihijatrije – 10 pristupnika/ca
- opće interne medicine – 2 pristupnik/ce

Opći uvjeti koje pristupnici za odobrenje specijalizacije moraju ispunjavati su:
- zdravstveni radnik visoke stručne spreme, stručnog zvanja doktor medicine
- odobrenje za samostalni rad.

Uz zamolbu treba priložiti:
1. Životopis
2. Diplomu (preslika)
3. Odobrenje za samostalni rad –licencu (preslika)
4. Domovnicu ( preslika) ili elektronički zapis iz knjige državljana
5. Potvrdu o duljini trajanja studija - za produljenje studija uslijed komplikacija u trudnoći,
rodiljnoga dopusta, duže bolesti (uz predočenje liječničkog nalaza) ili nekog drugog razloga
koji predstavlja višu silu - potrebno je priložiti pisani dokaz
6. Prijepis položenih ispita sa potvrdom o prosjeku ocjena studija (na dvije decimale)
7. Nagrade za vrijeme studija (preslike) - nagrada rektora Sveučilišta
                                                               - nagrada dekana medicinskog fakulteta
8. Poslijediplomski studij ( preslika potvrde o statusu)
9. Popis radova i preslike radova: a) radovi u indeksiranim časopisima CC,SCI, SSCI
                                                      b) radovi objavljeni «in extenso»
                                                      c) ostali radovi i sažeci-samo ako je pristupnik prvi autor
10. Potvrdu ili elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu i preslike Ugovora o radu ako je pristupnik
radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
11. Potvrdu o nekažnjavanju.

Osiguran autobusni prijevoza na relaciji Zagreb – Popovača – Zagreb.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17.) uz prijavu na javni natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. rečenog Zakona, koji su navedeni na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13. i 152/14.), uz prijavu na javni natječaj dužan su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s odredbom članka 48 f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03. i 148/13.) uz prijavu na javni natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.

Ponude s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u NEUROPSIHIJATRIJSKU BOLNICU DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, Jelengradska 1, 44317 Popovača, u roku od 10 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama i na web stranici Bolnice s naznakom «Natječaj za specijalizaciju iz –naziv specijalizacije za koju se prijavljuje».

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje ponuda po natječaju.


   NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA
  DR.IVAN BARBOT POPOVAČA