N A T J E Č A J ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME - PRVOSTUPNIK/CA FIZIOTERAPIJE – PRIPRAVNIK – 1 IZVRŠITELJ

URBROJ: DA/MP 2176-128-02-2986-2/20.
Popovača, 24. studeni 2020.

 

Na temelju članka 21. Statuta NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA i suglasnosti Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske KLASA: 100-01/20-02/01, URBROJ: 534-01/8-20-16 od 15. rujna 2020. godine, ravnateljica NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA raspisuje

N A T J E Č A J
za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme


Raspisuje se natječaj za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine u punom radnom vremenu, radi stjecanja prvog radnog iskustva – obavljanja pripravničkog staža, a provodi se za slijedeće radno mjesto:

1.Prvostupnik/ca fizioterapije – pripravnik – 1 izvršitelj
Uvjeti:
završen preddiplomski stručni ili sveučilišni studij fizioterapije

Kandidat treba ispunjavati uvjete propisane odlukom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Mjerama aktivne politike zapošljavanja – nezaposlena osoba bez staža osiguranja u obrazovnoj razini, i biti prijavljen u evidenciju nezaposlenih.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
-kratku zamolbu i životopis
-dokaz o državljanstvu
-preslik rodnog lista
-preslik osobne iskaznice
-preslik dokumenata iz kojeg je vidljiv OIB
-preslik diplome/svjedodžbe ili uvjerenja o stečenoj stručnoj spremi
-potvrda o prosjeku ocjena tijekom studija odnosno težinski prosjek ako nema prosječne ocjene
-elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od 30 dana od dana objave natječaja
-uvjerenje o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iz kojeg je razvidan status nezaposlene osobe, ne starije od 30 dana od dana objave natječaja
-uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja
Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a odabrani kandidat/kinje su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti originalne dokumente.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju potrebnih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave ovog natječaja za prijem pripravnika na adresu:

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA
44317 Popovača, Jelengradska 1
(Natječaj za prijem pripravnika –prvostupnik/ca fizioterapije)

Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova „Narodne Novine“ br. 82/08 i 69/17. na ovaj oglas mogu se prijaviti osobe oba spola.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te ostale dokaze utvrđene propisom temeljem kojeg kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju.

Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17.) navedeni su na Internet stranici https://narodne-novine.nn.hr/članci/službeni/2017_12_121_2578.html i https://branitelji.gov.hr/.

Izabrani polaznik koji bude izabran kao pripravnik, a ne bude potvrđen od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da ispunjava navedene uvjete iz Zakona o tržištu rada Odluka o njegovom izboru stavit će se izvan snage te će se odabrati drugi kandidat.

Poziv na razgovor biti će objavljen na internetskoj stranici NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA: www.npbp.hr.

 

   NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA
  DR.IVAN BARBOT POPOVAČA