NATJEČAJ za prijam u radni odnos na određeno vrijeme - MAGISTAR/RA PSIHOLOGIJE, BRAVAR - VODOINSTALATER, POMOĆNI RADNIK, SPREMAČICA

URBROJ: DA/MP 2176-128-02-4835/19.
Popovača, 7. studeni 2019.

Na temelju članka 21. Statuta NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, objavljuje se

NATJEČAJ
za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

 

1. MAGISTAR/RA PSIHOLOGIJE – 1 izvršitelj

2. BRAVAR - VODOINSTALATER - 1 izvršitelj

3. POMOĆNI RADNIK - 2 izvršitelja

4. SPREMAČICA – 2 izvršitelja

 

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Radni odnos zasniva se s probnim radom u zakonski predviđenom trajanju ovisno o stručnoj spremi.

Stručna sprema i ostali uvjeti:

Ad. 1. – VSS, završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije ili integrirani diplomski sveučilišni studij psihologije, položen stručni ispit, osnovna dopusnica i 1 godina radnog staža u struci.
Uz pisanu zamolbu na natječaj treba priložiti: životopis, presliku diplome, presliku osnovne dopusnice, presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu, presliku domovnice ili elektronički zapis iz knjige državljana, potvrdu ili elektronički zapis od HZMO-a o radnom stažu, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci.

Ad. 2. – SSS, završena industrijsko-obrtnička škola.
Uz pisanu zamolbu na natječaj treba priložiti: životopis, presliku svjedodžbe, presliku domovnice ili elektronički zapis iz knjige državljana, potvrdu ili elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci.

Ad. 3. NKV radnik, završena osnovna škola.
Uz pisanu zamolbu na natječaj treba priložiti: životopis, presliku svjedodžbe, presliku domovnice ili elektronički zapis iz knjige državljana, potvrdu ili elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci.

Ad. 4. NKV radnik, završena osnovna škola.
Uz pisanu zamolbu na natječaj treba priložiti: životopis, presliku svjedodžbe, presliku domovnice ili elektronički zapis iz knjige državljana, potvrdu ili elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17.) uz prijavu na javni natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. rečenog Zakona, koji su navedeni na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13. i 152/14.), uz prijavu na javni natječaj dužan su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s odredbom članka 48 f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03. i 148/13.) uz prijavu na javni natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.

 

Ponude s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u NEUROPSIHIJATRIJSKU BOLNICU DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, Jelengradska 1, 44317 Popovača, u roku od 10 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama i na web stranici Bolnice. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom «Za natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme – naziv radnog mjesta za koji se kandidat prijavljuje».
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje ponuda po natječaju.

 

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA
DR. IVAN BARBOT POPOVAČA

posjete

eliste čekanja

radno vrijeme ambulanti

ankete

posudionica

pristup informacijama

udruga bolesnika