NATJEČAJ ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME-DOKTOR MEDICINE – SPEC.PSIHIJATRIJE,DOKTOR MEDICINE – SPEC.DJEČJE I ADOLESCENTNE PSIHIJATRIJE, DOKTOR MEDICINE – SPEC.PATOLOGIJE, MAG.SOCIJALNE PEDAGOGIJE, SPREMAČ/ICA,POMOĆNI RADNIK/CA

URBROJ: DA/MP 2176-128-02-708/24.
Popovača, 21. veljače 2024. godine

Na temelju članka 21. Statuta NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA objavljuje se

NATJEČAJ
za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme

1. DOKTOR MEDICINE – SPECIJALISTA PSIHIJATRIJE - 2 izvršitelja
2. DOKTOR MEDICINE – SPECIJALISTA DJEČJE I ADOLESCENTNE PSIHIJATRIJE - 2 izvršitelja
3. DOKTOR MEDICINE – SPECIJALISTA PATOLOGIJE - 1 izvršitelja
4. MAGISTAR/RA SOCIJALNE PEDAGOGIJE – 1 izvršitelj
5. SPREMAČ/ICA – 5 izvršitelja
6. POMOĆNI RADNIK/CA U ODSJEKU ZA TEHNIČKE POSLOVE I ODRŽAVANJE – 1 izvršitelj

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Radni odnos zasniva se s probnim radom u zakonski predviđenom trajanju ovisno o stručnoj spremi.

Osiguran autobusni prijevoz na relaciji: Zagreb – Popovača – Zagreb (za radna mjesta od rednog broja 1.- 4.)

Stručna sprema i ostali uvjeti:
Ad. 1. Uvjeti natječaja:
VSS, završen medicinski fakultet, uvjerenje o položenom stručnom i specijalističkom ispitu iz psihijatrije, odobrenje za samostalan rad.
U dokumentaciji za natječaj potrebno je priložiti:
- Zamolbu sa kontakt podacima na hrvatskom jeziku (ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela te adresu elektroničke pošte)
- Životopis
- Dokaz o državljanstvu
- Diploma
- Uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu
- Odobrenje za samostalni rad
- Dokaz o radnom stažu ( elektronički zapis radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) ne starije
od mjesec dana. Potvrdu prilažu i osobe koje do sada nisu bile zaposlene.

Stručna sprema i ostali uvjeti:
Ad. 2. Uvjeti natječaja:
VSS, završen medicinski fakultet, uvjerenje o položenom stručnom i specijalističkom ispitu iz dječje i adolescentne psihijatrije ili specijalistički ispit iz psihijatrije i uže specijalnosti iz dječje i adolescentne psihijatrije, odobrenje za samostalan rad.
U dokumentaciji za natječaj potrebno je priložiti:
- Zamolbu sa kontakt podacima na hrvatskom jeziku (ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela te adresu elektroničke pošte)
- Životopis
- Dokaz o državljanstvu
- Diploma
- Uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu, odnosno uvjerenje o položenoj užoj specijalizaciji iz dječje i adolescentne psihijatrije
- Odobrenje za samostalni rad
- Dokaz o radnom stažu ( elektronički zapis radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) ne starije
od mjesec dana. Potvrdu prilažu i osobe koje do sada nisu bile zaposlene.

Stručna sprema i ostali uvjeti:
Ad. 3. Uvjeti natječaja:
VSS, završen medicinski fakultet, uvjerenje o položenom stručnom i specijalističkom ispitu iz patologije, odobrenje za samostalan rad.
U dokumentaciji za natječaj potrebno je priložiti:
- Zamolbu sa kontakt podacima na hrvatskom jeziku (ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela te adresu elektroničke pošte)
- Životopis
- Dokaz o državljanstvu
- Diploma
- Uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu
- Odobrenje za samostalni rad
- Dokaz o radnom stažu ( elektronički zapis radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) ne starije
od mjesec dana. Potvrdu prilažu i osobe koje do sada nisu bile zaposlene.

Stručna sprema i ostali uvjeti:
Ad. 4. Uvjeti natječaja:
VSS, završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalne pedagogije, položen stručni ispit, osnovna dopusnica i 1 godina radnog staža u struci.
U dokumentaciji za natječaj potrebno je priložiti:
- Zamolbu sa kontakt podacima na hrvatskom jeziku (ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela te adresu elektroničke pošte)
- Životopis
- Dokaz o državljanstvu
- Diploma
- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
- Osnovna dopusnica
- Dokaz o radnom stažu ( elektronički zapis radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) ne starije
od mjesec dana. Potvrdu prilažu i osobe koje do sada nisu bile zaposlene.

Stručna sprema i ostali uvjeti:
Ad. 5. Uvjeti natječaja:
- NKV, završena osnovna škola.
U dokumentaciji za natječaj potrebno je priložiti:
- Zamolbu sa kontakt podacima na hrvatskom jeziku (ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela te adresu elektroničke pošte)
- Životopis
- Dokaz o državljanstvu
- Svjedodžba osnovne škole
- Dokaz o radnom stažu ( elektronički zapis radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) ne starije
od mjesec dana. Potvrdu prilažu i osobe koje do sada nisu bile zaposlene.

Stručna sprema i ostali uvjeti:
Ad. 6. Uvjeti natječaja:
- NKV, završena osnovna škola
U dokumentaciji za natječaj potrebno je priložiti:
- Zamolbu sa kontakt podacima na hrvatskom jeziku (ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela te adresu elektroničke pošte)
- Životopis
- Dokaz o državljanstvu
- Svjedodžba osnovne škole
- Dokaz o radnom stažu ( elektronički zapis radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) ne starije 
od mjesec dana. Potvrdu prilažu i osobe koje do sada nisu bile zaposlene.

Kandidati cjelokupnu dokumentaciju dostavljaju u preslici na hrvatskom jeziku.
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadržava sve podatke, kontakt podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest na adresu elektroničke pošte koju je naznačila u prijavi.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17., 98/19.) uz prijavu na javni natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. rečenog Zakona, koji su navedeni na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%
20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.), uz prijavu na javni natječaj dužan su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s odredbom članka 48 f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.) uz prijavu na javni natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.

Na web stranici Bolnice, najmanje 3 dana prije održavanja razgovora, bit će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja razgovora, te popis kandidata s početnim slovom imena i prezimena koji imaju pravo pristupiti razgovoru.
Odluka o odabiru kandidata donosi se temeljem mišljenja Povjerenstva o odabiru kandidata za radno mjesto – naziv radnog mjesta za koji se kandidat prijavljuje te se objavljuje na oglasnoj ploči i web stranici Bolnice.

Ponude s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u NEUROPSIHIJATRIJSKU BOLNICU DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, Jelengradska 1, 44317 Popovača, u roku od 10 dana od dana objave natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici Bolnice. Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici s naznakom „Za natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme – naziv radnog mjesta za koji se kandidat prijavljuje».

Natječaj je objavljen u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na web stranici Bolnice dana 22. veljače 2024. godine.
Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objave natječaja na web stranici Bolnice zaključno sa 3. ožujka 2024. godine.

Neuropsihijatrijska bolnica Dr.Ivan Barbot Popovača pridržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati ni jednog kandidata bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima. 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje ponuda po natječaju.
Napomena: Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka NPB DR.IVAN BARBOT POPOVAČA jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima previđenim Pravilnikom o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA.

   NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA
  DR.IVAN BARBOT POPOVAČA