NATJEČAJ ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME DOKTOR MEDICINE - SPECIJALISTA NEUROLOGIJE

URBROJ: DA/MP 2176-128-02-2415 /23.
Popovača, 5. srpnja 2023.

Na temelju članka 21. Statuta NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA i Suglasnosti Ministarstva zdravstva, KLASA:100-01/23-03/77, URBROJ: 534-04-1-1/8-23-04 od 3. srpnja 2023. godine, objavljuje se

                                                          NATJEČAJ
                           za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme

DOKTOR MEDICINE – SPECIJALISTA NEUROLOGIJE - 2 izvršitelja
Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Radni odnos zasniva se s probnim radom u zakonski predviđenom trajanju ovisno o stručnoj spremi.

Stručna sprema i ostali uvjeti:

VSS, završen medicinski fakultet, uvjerenje o položenom stručnom i specijalističkom ispitu iz neurologije, odobrenje za samostalan rad. Uz pisanu zamolbu na natječaj treba priložiti: životopis, presliku diplome, uvjerenje o položenom stručnom i specijalističkom ispitu iz neurologije, odobrenje za samostalan rad, presliku domovnice ili elektronički zapis iz knjige državljana, te potvrdu ili elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ne starije od mjesec dana.

Organiziran prijevoz autobusom na relaciji Zagreb – Popovača - Zagreb.

Kandidati cjelokupnu dokumentaciju dostavljaju u preslici na hrvatskom jeziku.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadržava sve podatke, kontakt podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku natječaja.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17., 98/19.) uz prijavu na javni natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. rečenog Zakona, koji su navedeni na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.), uz prijavu na javni natječaj dužan su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s odredbom članka 48 f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.) uz prijavu na javni natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.

Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja o psihološkom testiranju i održavanju razgovora će biti obavješteni 3 dana prije održavanja putem web stranice Bolnice i e-mail adrese.
Odluka o odabiru kandidata donosi se temeljem mišljenja Povjerenstva o odabiru kandidata za radno mjesto doktora medicine – specijalista neurologije te se objavljuje na oglasnoj ploči i web stranici Bolnice.

Ponude s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u NEUROPSIHIJATRIJSKU BOLNICU DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, Jelengradska 1, 44317 Popovača, u roku od 10 dana od dana objave natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici Bolnice.
Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici s naznakom „Za natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme – za doktora medicine specijalista neurologije“.

Natječaj je objavljen u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na web stranici Bolnice dana 7. srpnja 2023. godine.
Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objave natječaja na web stranici Bolnice, zaključno sa 17. srpnja 2023. godine.

Neuropsihijatrijska bolnica Dr.Ivan Barbot Popovača pridržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati ni jednog kandidata bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje ponuda po natječaju.

Napomena: Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka NPB DR.IVAN BARBOT POPOVAČA jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima previđenim Pravilnikom o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA.                                                                                                             NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA
                                                                                                             DR. IVAN BARBOT POPOVAČA